Лили Хоплит (lilyhoplit) wrote,
Лили Хоплит
lilyhoplit

Category:

Имена собственные в эльфийских языках: транслитерация и ударения

В очередной раз нашла труд, которым мне надо регулярно стучать по голове, но некому заняться этим благим делом. Придётся самой распечатать и стучать. А пока пусть полежит здесь и послужит назиданием всем неправоверным толкиенистам.


На фото - автор, филолог Анариэль Ровэн aka Светлана Таскаева


(по материалам Властелина Колец, Сильмариллиона и Неоконченных Сказаний)

Ударения выделены заглавными буквами.

A
АдАнэдэль, Адурант, Аэглос, Аэгнор, Аэлин-Уиал (если там два ударения), АэрАндир, Аэрин, АгАрваэн, Агларонд, Аглон, АйнулИндалэ, Айну(р), АлкарИнквэ, АлкарОндас, Алдарон, АлдудЭниэ, Алмарэн, АлквалОндэ, Аман, АмАндиль, АмАриэ, Амлах, Амон Амарт, Амон, Эрэб, Амон Этир, Амон ГвАрэт, Амон Обэль, Амон Руд, Амон Сул, Амон Уилос, Амрас, Амрод, Анах, Анар, АнАрион, АнаррИма, АнкАлагон, Андор, Андрам, Андрот, Андуин, АндУниэ, АнфАуглир, АнфАуглит, АнгАйнор, Ангбанд, Ангхабар, Англахэль, Ангрэност, Ангрим, Ангрист, Ангрод, АнгУирэль, Аннаэль, Аннатар, Аннон-ин-ГЭлид, АннУминас, Анор, АпанОнар, Арадан, Арагорн (!!), Араман, АрАнрут, АрАнвэ, Аратан, Аратар, Араторн, Арда, Ард-гАлэн, Арэдэль, Ар-фЭйниэль, Аргонат, Ариэн, АрмЭнэлос, Арминас, Арнор, Арос, АрОссиах, Артад, АрвЭрниэн, Аскар, АстАлдо, АталАнтэ, АтАнамир, АтанатАри, Атани, Аулэ, АваллОнэ, Авари, Аватар.
Атэлас, Алдор, Амрот, Анборн, Ангбор, Аргэлэб, Арод, Арвэдуи, Арвэн, Асфалот, Агларонд, АлдалОмэ, АмбарОна, Амон Дин, Амон Хэн, Амон Лав, Амон Сул, Андрос, Анфалас, Ангмар, АнОриэн, Аргонат, Айглос, Алфирин, АндУриль (!!! Я не виновата, там тэхта стоит!), анн-тЭннат, Асэа арАнион, Айлинэль, АйвЭндиль, Алатар, Алгунд, АлмАриан, Алмиэль, Амдир, Амон Анвар, Амон ДАртир, АнАрдиль, Андраст, Андрат, Андрог, АндУстар, Ангрэн, АрАндор, арАндур, Аррох, Артанис, Артано, АртОриэн, Асгон, Атрад Ангрэн, АулЭндиль.

B
БАлан, БАлар, БАлрог, БАрад-дур, БАрад Эйтэль, БАрад HИмрас, БАрагунд, БАрахир, БАран, БарАндуин, Бар-эн-ДАнвэд, БАуглир, БЭлэг, БЭлэгаэр, БЭлэгост, БЭлэгунд, БэлЭрианд, БЭльфалас, БЭльтиль, БэльтрОндинг, БЭор, БЭрэг, БЭрэн, БОрланд, БОрлах, БОромир (!!!), БОрон, БОртанд, БрагОллах, БрАндир, БрЭголас, БрЭгор,
БрЭтиль, БрИльтор, БрИтиах, БритОмбар, БрИтон.
БАранор, БЭрэгонд, БЭргиль, БэрУтиэль, БрЭгалад, БрУинэн.
БАрах, БЭрэгар, БЭрэт, БорОндир.

C
КАбэд-эн-Арас, КАбэд HАэрамарт, КалакИрья, КалаквЭнди, КалэнАрдон, КАмлост, КарАгдур, КарАнтир, КАрхарот, КАрдолан, КАрниль, КЭлэборн, КэлЭбрант, КэлэбрИмбор, КэлэбрИндал, КэлЭброс, КЭлэгорм, КЭлон, КИрдан (!!), КИрит HИнниах, КИрит ТОронат, КИрьон, КороллАйрэ, КриссАэгрим, КуивиЭнэн, КулУриэн, КУруфин, КуруфИнвэ, КУрумо, Курунир Лан, КутАлион.
КэлЭбриан, КИрион, крЭбайн, Кайр Андрос, КалЭмбэль, КалЭнхад, КАрах Ангрэн, КарАдрас, КАрас ГАладон, КАрхост, КэлЭбдиль, КЭлос, КЭрин Амрот, КИриль, КИрит ГОргор, КИрит Унгол, КормАллэн, КарнимИриэ.
КалимЭхтар, КалмИндон, КАрнэн, КЭльдуин, кЭрмиэ, КИрит ДУат, КИрит Форн эн Андрат, КИрьятур.

D
ДАэрон, ДАгнир, ДАгнир ГлаурУнга, ДАгор Агларэб, ДАгор БрагОллах (!), ДагОрлад, ДАгор-нУин-ГИлиат, ДАйруин, ДэльдУват, ДЭнэтор (!!), ДИмбар, ДИмрост, ДИор, Дол ГУлдур, ДОлмэд, Дор КарАнтир, Дор-КуАртол, Дор ДАэдэлот, Дор ДИнэн, Дор Фирн-и-
ГУинар, ДОриат, ДОрлас, Дор-лОмин, Дор-ну-Ауглит, ДортОнион, ДрАуглуин, ДрЭнгист, ДУильвэн, дУнэдайн (множ.число), дУнадан (ед.ч).
ДАмрод, ДЭруфин, ДЭрворин, ДУилин, ДУинхар, Дол Амрот (!), Дол БАран, дрУадан, друэдайн, ДУртанг.
ДАгор ДАгорат, ДИрхавэль, дИрнайт, Дор-эн-Эрниль, ДрамбОрлэг, дрУат, ДрУвайт Иаур, ДунгОртэб.

E
Эа, ЭарЭндиль (!!), ЭарЭндур, ЭАрниль, ЭАрнур, ЭаррАмэ, ЭАрвэн, ЭхОриат, ЭктЭлион, Эдайн, Эдрахиль, Эгладор, Эгларэст, Эглат, Эйлинэль, Эйтэль Иврин, Эйтэль СИрион, ЭккАйа, Эльбэрэт (!!), эльдАлиэ, Эльдамар, Эльдар, Эльдарин, ЭлЭдвэн, ЭлэммИрэ, ЭлЭндэ, ЭлЭндиль, элЭндили, ЭлЭндур, ЭлЭнна, ЭлэнтАри, ЭлЭнвэ, ЭлЭррина, ЭлостИрион, Эльронд (!!), Эльрос, Элу, Элухиль, Элурэд, Элурин, Эльвэ, Эльвинг, ЭмЭльдир, Эмин БЭрайд, Эндор, Энгвар, Эол, ЭОнвэ, Эфэль БрАндир, Эфэль ДУат, ЭрхАмион, Эрэд Энгрин, Эрэд ГОргорот, Эрэд ЛИндон, Эрэд ЛОмин, Эрэд ЛУин, Эрэд HИмрайс, Эрэд ВЭтрин, ЭрЭгион, ЭрЭйнион, ЭрЭллонт, ЭрЭссэа (!!), ЭрИадор, Эру, ЭсгАлдуин, Эстэ, Эстолад,ЭлЭссар, Элладан, Эльрохир, ЭрЭстор, Эмин Арнэн, Эмин МУиль, Эрэбор, Эрэд ЛИтуи, Эруи, Этир Андуин, Эланор.
Эхад и СЭдрин, ЭдЭльлонд, эдЭльрим, элЭдрим, ЭгАлмот, Экэт, Элатан, ЭльдалОндэ, ЭльдАнна, ЭлЭммакиль, ЭлэндИльмир (!), ЭлэнтИрмо, ЭлэстИрнэ, Эльмо, ЭмЭриэ, ЭмЭрвэн, Эмин ДУир, Эмин-ну-ФУин, ЭнЭдвайт, ЭнЭрдиль, ЭнтулЭссэ, эпЭссэ, ЭрЭндис, ЭрухАнталэ, ЭрукьЕрмэ (!), ЭрулАйталэ, Эрин ГАлэн, Эрин ЛАсгалэн, Эрин Ворн, ЭстЭльмо, Этрайд Энгрин.

F
ФаэлИврин, ФАлас, ФАлатар, фалАтрим, фАлмари, ФЭанор (!!), ФэАнтури, ФЭлагунд (!!), ФинАрфин (!!), ФиндУилас (!!), ФингОлфин (!!), ФИнгон (!), ФИнрод (!), ФИнвэ, фИримар, ФОрмэнос (!!), ФОрност Эрайн, ФУинар (так в Индексе Сильма, а в основном тексте - ФУинур, не знаю уж, как у Профессора).
ФАнгорн, ФАрамир (!!!), ФИмбрэтиль, ФИндэгиль, ФИнглас, ФлАдриф, Фэн ХОллэн. ФалАстур, ФАрот, ФорОстар, ФОрвэг.

G
ГалАдриэль (!!!), ГалатИлион, ГАлдор, гАлворн, ГЭлион, ГЭльмир, ГИльдор, Гиль-Эстэль, Гиль-гАлад, ГИнглит, ГлАурунг, ГлИнгал, ГлИрхуин, ГлОрэдэль, ГлорфИндэль (!!!!!), голОдрим, ГОндолин, гондолИндрим, ГОндор, гоннхИррим, ГОргорот, ГОрлим, ГОртаур (!!), ГОртол, ГОтмог, ГУилин, ГУндор, ГУртанг, ГвАйт-и-МИрдайн, ГвИндор.
ГалАдрим, ГИльдор, ГильтОниэль, ГвАйхир, Ильрайн, гАлэнас.
ГАладон, ГАладор, ГАлатиль, гАурвайт, ГЭтрон, ГИльмит, глАмхот, ГлАндуин, ГлАнхир, ГлИтуи, ГлОрнан, ГрИтнир, гвАэрон, ГвАтир, ГвАтло.

H
ХадОдронд, ХАдор, ХАладин, ХАлдад, ХАлдан, ХАлдар, ХАлдир, ХАлэт, ХАлмир, ХАндир, харАдрим, ХАрэт, ХатАлдир, ХАтол, ХАуд-эн-Арвэн, ХАуд-эн-Эллэт, ХАуд-эн-HдЭнгин, ХАуд-эн-HИрнаэт, ХЭлькар, ХэлькарАксэ, ХЭлэворн, ХЭллуин, ХЭрумор, ХэрунУмэн, ХИльдор, ХильдОриэн, ХИмлад, ХИмринг, ХИрилорн, ХисилОмэ, ХитАэглир, ХИтлум, ХУан (!!), ХУнтор, ХУор, ХУрин, ХьярмЭнтир.
ХАлбарад, ХИргон, ХИрлуин, ХАрад, ХАрлонд, ХЭннэт Аннун (!!), хИтлайн.
ХалЭтрим, ХАллакар, ХАллас, ХАллатан, харАдрим, ХарАдвайт, ХатОлдир, ХЭрэн ИстАрион, ХэрукАлмо, ХирилОндэ, хИсимэ, хИтуи, ХьярастОрни, ХьярмЭндакиль, ХьярнУстар, ХьяррОстар.

I
Иант Иаур, Идриль, Иллуин, Ильмарэ, Ильмэн, ИлУватар (!!), ИмлАдрис (!!!), Индис, Ингвэ, Ирмо, Исиль, ИсИльдур (!), Истари, Иврин.
ИАрвайн (!!), Инголд, Иорэт, ИОрлас, Ильмарин, Имлад, Имлот МЭлуи, ИтИлиэн (!!), итИльдин.
Индор, Инглор, Иримон, ИсИльмэ, ИсИльмо, Итрин, ИтИльбор, ивАннэт.

K
кЭльвар, КэмэнтАри, кирИнки.

L
ЛАдрос, ЛАэр Ку БЭлэг, лайквЭнди, ЛАлайт, ЛАммот, ЛАнтир ЛАмат, ЛАурэлин, ЛЭйтиан, ЛЭголин, лЭмбас, ЛЭнвэ, ЛинАэвэн, ЛИндон, ЛиндОриэ, ЛОэн HИнглорон, ломэлИнди, ЛОмион, ЛорЭллин, ЛорИндол, ЛОсгар, ЛОтланн, ЛотлОриэн, ЛУиниль, ЛУмбар, ЛУтиэн.
ЛАндровал, ЛЭголас (!!), ЛаурэлиндОрэнан, ЛэбЭннин, ЛИнхир, ЛИтлад, ЛассэмИста, лэбЭтрон, ЛАбадал, лайрэлОссэ, ЛаурэнАндэ, лаурИнквэ, ЛЭфнуи, лИндар, ЛИсгард, лИссуин, Лонд ДАэр, лотЭссэ, ЛотИриэль, лОтрон.

M
МАблунг, МАэдрос, МАэглин, МАглор, МАгор, МАхтан, МАйар, МАлах, МАлдуин, МалинАлда, МАндос, МАнвэ, МАрах, МАрдиль, Мар-ну-ФАлмар, МЭлиан, МЭлькор, МэнЭгрот, МэнЭльдиль, МэнЭльмакар, МэнэльтАрма, МЭрэт АдЭртад, МИнас Анор, МИнас Итиль, МИнас МОргул, МинАстир, МИнас ТИрит (!), МИндэб, МиндОллуин, МИндон ЭльдалиЭва, МИриэль, МИтлонд, МитрАндир (!), МИтрим, МОрдор, МОргот, Мория, мориквЭнди, МОрмэгиль, МОрвэн.
МАлбэт, МэнЭльдор, МэрЭтронд, МэтЭдрас (!!), МорАннон, МОргай, МоргУлдуин, МОртонд, мАллорн, мАллос, мЭллон, МэнЭльвагор, мИрувор, мИтриль (!!).
МалАнтур, МАлгалад, малинОрнэ, МамАндиль, мЭнэль, МэнЭльдур, Мэн-и-HАугрим, МЭтэд-эт-Глад, МинАлкар, МинАрдиль, МинхИриат, МинОхтар, МитрЭллас, МиттАлмар.

N
HАмо, нАндор, Hан ДунгОртэб, Hан Эльмот, Hан-тАтрэн, HаргОтронд (!!!), HАрог, HАрсиль, HарсИлион, HАрья, HАугламир, нАугрим, HЭйтан, HЭльдорэт, HЭнар, Hэн ГИрит, HЭннинг, HэнУиал, HЭнья, HЭрданэль, HЭсса, HЭвраст, HиЭнна, HИэнор
HИмбрэтиль, HИмлот, HИмфэлос, HИниэль, нинквэлОтэ, нИфрэдиль, HИрнаэт АрнОэдиад,
HИврим, нОэгит нИбин, HОгрод, HолдолАнтэ, нОлдор, HУмэнор, HумэнОрэ, HУрталэ ВалинОрэва.
HИмродэль (!!), Hан-тасАрион, HАрдол, Hэн ХИтоэль, HИндальв.
HАрбэлэт, HАрмакиль, нарквЭлиэ, HЭллас, нЭнимэ, HЭрвэн, нэссамЭльда, HИндамос, Hин-ин-Эйльф, нИнуи, HисимАлдар, HИсинэн, HОйринан, HОлимон, HУат, HумэллОтэ, HумЭндиль, HумэррАмар, HундУинэ, HУнэт, HУрнэн, HуруфАнтур.

O
Охтар, ОйолОссэ, ОйомУрэ, ОлОрин (!!), Олвар, Олвэ, ОндолИндэ, Орфалх Эхор, Ормал, ОрокАрни, ОрОдрэт (!!), ОрОдруин (!!), Оромэ, Оромэт, Ортанк, ОсгИлиат, ОссИрианд, Оссэ, Ост-ин-Эдиль.
ОнОдрим, ОрофАрнэ.
ОйолАйрэ, ОйолОссэ, ОлофАнтур, Ондохэр, ОндОсто, ОнОдло, ОрхАлдор, Орлэг, Орофэр, ОррОстар, Остохэр.

P
палантИри, ПэлАргир, ПэлОри, пэриАннат.
ПЭрэдиль, пЭриан, Парт ГАлэн, ПэлЭннор (!), ПИннат ГЭлин, палАнтир.
ПалАрран, ПаллАндо, ПармАйтэ, Парт КэлЭбрант, ПэлЭндур, ПОрос.

Q
квЭнди, КвЭнта СильмарИллион (!!), квЭнья.

R
РАдруин, РАгнор, РАмдал, РАна, РатлОриэль, РАурос, РЭрир, РовАнион, РУдаур (!!), РИан, РИнгиль, РИнгвиль, РИвиль, РохАллор, РОхан, рохИррим (!!), РомЭнна, РУмиль.
РОхэрин, РАммас Эхор, Рат КэлЭрдайн, Рат ДИнэн, РИнгло, РЭммират, РАгнир, рАнга, Рас МОртиль, РОхон МэтЭстэль, РомЭндакиль, pУатан.

S
САэрос, САлмар, Сарн Атрад, САурон (!!), СЭрэх, сЭрэгон, СэрИндэ, СильмАриэн, СИльмариль, СИльпион, сИндар, сИндарин, СингОлло, СИрион, СоронУмэ, СУлимо.
САммат HАур, Сарн ГЭбир, СирАннон, СЭрни.
САдор, СИриль, Сир HИнглор, СорОнтиль, СорОнто, сУлимэ.

T
ТАлат ДИрнэн, ТАлат РУнэн, ТанИквэтиль, Тар-АнкАлимон, ТАрас, Тар-АтАнамир, Тар-КАлион, Тар-КИрьятан, Тар-ЭлЭндиль, Тар-МинАстир, Тар-Иньятур, Тар-МИриэль, Тарн Аэлуин, Тар-ПалАнтир, ТАур-эн-ФАрот, ТАур-им-ДУинат, ТАур-ну-ФУин, ТАурон, ТЭйглин, ТэлЭмнар, тЭлэри, ТэльпЭрион, ТэлумЭндиль, ТАлион, ТАлос, ТангорОдрим, ТаргЭлион, ТИнгол, ТорОндор, ТрАндуиль, ТурИнгвэтиль, ТИлион, ТинтАллэ, ТинУвиэль, ТИрион, Тол ЭрЭссэа, Тол ГАлэн, Тол-ин-ГАурхот, Тол МОрвэн, Тол СИрион, ТУлкас, ТУмхалад, ТУмладэн, ТУна, ТУор, ТурАмбар, ТУргон, Тур ХАрэта, ТУрин.
ТАргон, ТэлькОнтар, ТорОндор, ТорОнгиль, ТрАндуиль, ТАрмэнэль, ТасАринан, ТаурэмОрна-лОмэ, ТАрбад, Тол БрАндир, ТОрэх Унгол, тАлан (тЭлайн).
ТаниквэлАссэ, Тар-Алкарин, Тар-АнАрион, Тар-АнкАлимэ, Тар-Андукал, ТарАннон, Тар-Ардамин, Тар-КАлмакиль, Тар-ЭлэстИрнэ, Тар-ФалАссион, Тар-ХэрунУмэн, Тар-ХОстамир, ТармасУндар, Тар-МэнЭльдур, ТарОстар, Тар-СУрион, Тар-ТэлэммАйтэ, Тар-ТэлЭмнар, Тар-ТэльпЭриэн, Тар-ВанимЭльдэ, ТАвар-ин-ДрУэдайн, ТавАрвайт, ТэлэпОрно, тЭлэрин, ТэлумЭхтар, тАнгайл, тУилэ, ТуруфАнто, Тирн ГОртад,

U
Уинэн, улАйри, Улмо, УлумУри, умАньяр, Умарт, Умбар, УнгОлиант, Уртэль, урулОки, УтУмно, УндОмиэль.
Уилос, УинЭндили, УинЭниэль, УмбАрдакиль, Унэр, Уримэ, Урвэн.

V
ВАйрэ, ВалакИрка, ВалАндиль. ВалаквЭнта, ВАлар, ВаларАукар, ВаларОма, ВАлиэр, ВАлимар, ВАлинор, ВАлмар, ВАна, вАньяр, ВАрда, ВАса, ВИлья, ВИнгилот, ВингилОтэ, ВИньямар, ВорОнвэ (!!).
ВорОндиль, ВИлья.
ВАлакар, вардариАнна, ВэАнтур, ВиньялОндэ, вирЭссэ,

W
Вильварин.

Y
Йаванна.
ЙаваннамИрэ, йавАнниэ, йЭстарэ.

(с) Анариэль Ровэн 2001-2002 г.г.
Источник: http://www.nto-ttt.ru/st/accents_rus.shtml
Tags: copypast, discovery, толкиенистика, хочу всё знать
Subscribe
promo lilyhoplit may 20, 2017 23:50 60
Buy for 10 tokens
Цветные карандаши. Наверное, в детстве они были у каждого, но тогда у нас не было причин задумываться – какие выбрать. Карандаши были те, которые взрослым удавалось для нас достать. Но вот мы сами повзрослели, старые карандаши куда-то подевались, а порисовать внезапно потянуло (ведь в книжных…
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments